เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง ตัวประกอบ ของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้รายงาน นางสาวพรวิภา วะชังเงิน
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบซิปปา เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2 ) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 27 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 ( วัดสัตตนารถปริวัตร ) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบซิปปาเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ 5 ชุด จำนวน 15 เล่ม แบบทดสอบท้ายกิจกรรมเล่มละ 10 ข้อ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 50 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา แบบแผนที่ใช้ในการทดลองเป็นแบบ One Group Pretest-posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบค่า t-test
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบซิปปา เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.72/82.37 2 )คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบซิปปา เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค่ายลูกเสือ: วาสนาดีแค้มป์

เที่ยวทุ่งทานตะวัน-ดื่มด่ำธรรมชาติชายเล/ชะอำ